Internetowy salon samochodów z wysokimi rabatami

             
auta na zamówienie z niemiec - nowe bmw import niemcy
Regulamin

Operatorem w/w Systemu www.activauto24.pl jest firma
ACTIVAUTO24, z siedzibą w Niemczech,74597Stimpfach,
Sonnenhalde 4.

Warunkiem korzystania z systemu dostępnego w internetowym
serwisie www.activauto24.pl jest akceptacja wszystkich podanych
niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i
stwarza prawne zobowiązania między Użytkownikiem a firmą
ACTIVAUTO24.

Jeżeli Państwo nie akceptują w pełni przedstawionych warunków,
dalsze korzystanie ze stron Systemu nie jest możliwe.

1. DEFINICJE

System - program umożliwiający Użytkownikowi komputera
podłączonego do sieci Internet wyszukiwanie samochodów (aut)
oraz dokonanie wyceny usługi polegającej na: pośrednictwie w
zakupie i sprowadzeniu samochodu z zagranicy przez
ACTIVAUTO24. Po wypełnieniu formularza Pośrednik przedstawia
dwie najkorzystniejsze oferty poszukiwanego auta; podaje
szczegółowe dane wraz z fotografią; określa cenę auta w walucie
obcej i polskich złotych; określa koszty obowiązkowych opłat;
związanych z zakupem auta, sprowadzeniem go do miejsca
przeznaczenia; ocenia opłacalność importu tego auta.

Operator Systemu - ACTIVAUTO24,, z siedzibą w
Niemczech,74597Stimpfach, Sonnenhalde 4 zwana teŜ
Pośrednikiem.

Użytkownik - w ten sposób określa się każdą osobę, w jakikolwiek
sposób korzystającą z Systemu Sprzedaży Samochodów; zamiennie
Użytkownik może być także określany jako Klient, Odbiorca,
Kupujący.

Zamówione Auto - auto wybrane i zaakceptowane przez
Użytkownika, jako auto będące przedmiotem pośrednictwa w
zakupie.

Miejsce przeznaczenia - określone przez Użytkownika miejsce
odbioru zamówionego auta.

Kalkulator opłacalności - program umożliwiający ocenę opłacalności
importu auta z zagranicy w porównaniu z ofertą krajową.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

a) System udostępniany jest przez ACTIVAUTO24 , z siedzibą w
Niemczech,74597Stimpfach, Sonnenhalde 4.

b) Poniższy dokument określa reguły stanowiące prawne podstawy
korzystania z Systemu.

c) Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą podjęcia czynności
zmierzających do korzystania Systemu, do przestrzegania
niniejszego regulaminu.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZA KORZYSTANIE Z
SYSTEMU

a) Użytkownik, korzystając z Systemu, potwierdza, że posiada pełną
zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących
zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie
pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu.

b) Uzytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Systemu w zakresie
dokonywania zapytania o interesujące go auto wyłącznie w sposób
zgodny z obowiązującym prawem, unikając jakichkolwiek działań
skierowanych ku dochodzeniu niesłusznych roszczeń.

c) Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania z użyciem
fałszywego lub cudzego nazwiska.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

a) ACTIVAUTO24 zastrzega, że korzystanie z Systemu odbywa się
wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela również żadnej
gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad,
przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że
rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom
Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy
przydatności uzyskanych informacji.

b) ACTIVAUTO24 jest wyłącznie Pośrednikiem w transakcji
dokonywanej między Sprzedawcą, a Użytkownikiem w ramach
Systemu i w związku z tym ACTIVAUTO24 nie ponosi
odpowiedzialności za zakres, rodzaj, prawdziwość informacji
umieszczanych w Systemie przez Sprzedawcę.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) ACTIVAUTO24 w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony
danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie
udostępnia informacji o Użytkownikach osobom trzecim.

b) W przypadku korzystania z Systemu, oferowanego na stronie
www.activauto24.pl Użytkownicy proszeni będą o podanie
określonych danych osobistych, niezbędnych do prawidłowego
zarejestrowania.

c) Dokonując zapytania o samochód Użytkownik przekazuje
informacje na swój temat. Informacje te gromadzone są w bazie
danych ACTIVAUTO24 i służą wyłącznie do własnego użytku i
umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony
Klientów.

d) ACTIVAUTO24 zastrzega sobie prawo do informowania
Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych
przez www.activauto24.pl.

e) Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik potwierdza
prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z
artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i
przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi
przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych
informacji.

6. SKŁADANIE ZAPYTANIA, ZAWARCIE UMOWY

A. Zapytanie o samochód

Użytkownik dokonuje zapytania o samochód poprzez wyszukiwarkę
w Systemie, wpisując interesujące go dane samochodów oraz
poprzez wprowadzenie do kwestionariusza osobowego wszelkich
innych niezbędnych danych.

B. Przedstawienie ofert

a) Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres poczty
elektronicznej ofertę wybranego typu auta, zawierającą:

- informację o wybranym samochodzie, w tym: marka, model,
rocznik, wyposażenie
- całkowitą cenę sprzedaży oraz warunki i formy płatności (w tym w
jakiej walucie lub według jakiego przelicznika, czy i kiedy oraz w
jakiej wysokości potrzebna jest zaliczka)
- cenę przewozu auta do miejsca przeznaczenia
- cenę ubezpieczenia auta podczas transportu
- informację o opłatach dodatkowych
- informację o prowizji Pośrednika
- informację o terminie realizacji transakcji i dostarczenia pojazdu

b) Oferty otrzymane przez Użytkownika w ramach korzystania z
Systemu Wyszukiwania Aut nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66
kodeksu cywilnego i potwierdzenie przez Użytkownika wyboru
przedstawionej oferty nie stanowi zawarcia umowy.

B. Zawarcie umowy i przejście własności auta na Użytkownika.

a) Użytkownik może ważnie i skutecznie zawrzeć umowę kupna/sprzedaży
samochodu pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych
danych osobowych do Systemu.

b) Po otrzymaniu zapytania ACTIVAUTO24 może kontaktować się z
Użytkownikiem celem zweryfikowania danych Użytkownika i
potwierdzenia wyboru konkretnego auta oraz ustalenia miejsca i
terminu zawarcia umowy.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) ACTIVAUTO24 zapewnia, że będzie dokładać szczególnej
staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim
przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z
Systemu jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.

b) ACTIVAUTO24 zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania
Użytkownika i do odstąpienia od umowy w przypadku podania przez
Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych, lub w
przypadku niedostatecznego kontaktu z Użytkownikiem lub braku
możliwości wykonania usługi przez ACTIVAUTO24.

c) ACTIVAUTO24 zastrzega sobie prawo do jednostronnego
dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Użytkownik jest
zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed
dokonaniem zapytania i wyborem oferty i jest każdorazowo
związany postanowieniami Regulaminu.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
obowiązują powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.activauto.pl - Sonnenhalde 4 - 74597 Stimpfach - USt-IdNr.: DE269630563 Tel: +49(0)7967 287 636 E-mail: markus.mularski@activauto24.de